Beijing Baina International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Baina International Auction Co., Ltd.
Room 903, Unit A, Wai Qi Building
15 West Da Wang Road, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 010 6749 8446
Fax: +86 010 6749 8446

www.bnpm.net