Xiamen Tepai Auction Co., Ltd.


  

Xiamen Tepai Auction Co., Ltd.
Hu Bin Bei Road, Xiamen
Zhen Ye Building, 18F
Xiamen, Fujian, China
Telephone: +86 59 2202 7719
Fax: +86 59 2202 7739