Henan Xinghan Auction Co., Ltd.


  

Henan Xinghan Auction Co., Ltd.
Room 1408A, Unit A, Yin Feng Commercial Port
37 Nong Ye Road
Zhengzhou, Henan 450003 China
Telephone: +86 371 6726 1578
Fax: +86 371 6726 9211

www.xinghanpm.com