Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.


  

Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.
138 Nan Zhang Hua Road, Si Ji Qing Qiao, Hai Dian, Beijing
Si Rong Ge Building, No. 2, 5F
Beijing, China
Telephone: 86010-88482778
Fax: 6010-88482706

www.xirongge.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.