Tianjin Guangye Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Guangye Auction Co., Ltd.
10 Di Wei Road, He Bei District, Tianjin
Tianjin,  300141 China
Telephone: +86 22 2621 2698
Fax: +86 22 2621 2698