Zhongmao Auctioneers Co., Ltd.


  

Zhongmao Auctioneers Co., Ltd.
168 Feng Bao Road, Feng Tai District
Beijing International Garden, No. 96
Beijing,  100160 China
Telephone: +86 010 8361 2605
Fax: +86 010 8361 3359

www.zmpmh.com