Zhejiang Dadi Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Dadi Auction Co., Ltd.
136 Qing Chun Road, Hang Zhou, Zhejiang
Guang Li Building, 17F
Hangzhou, Zhejiang 310006 China
Telephone: +86 0571 5680 3001
Fax: +86 0571 5680 3003

www.zjddpm.com/