Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.
28-2 Guang Fu Road, Shang Cheng District
Hangzhou,  310002 China
Telephone: 86 0571-87803338
Fax: 86 0571-87803338

www.zjjbpm.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.