Guangdong Baotong Auction Co., Ltd.


  

Guangdong Baotong Auction Co., Ltd.
Room 101, Building #19, Hua Qiao Xin Cun
Nan Guang Road, Nan Shan District
Shenzhen, Guangdong,  518052 China
Telephone: +86 755 2657 6260
Fax: +86 755 2657 6260

www.baotongpm.com