Guangdong Hengyi Auctioneers Co., Ltd.


  

Guangdong Hengyi Auctioneers Co., Ltd.
10/F, Gong Shang Lian Building
11 Zhong Shan San Road, Yue Xiu District
Guangzhou, Guangdong 510060 China
Telephone: +86 20 8388 1198
Fax: +86 20 8383 9816

www.gdhy.org