Shanghai Jiaxi Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Jiaxi Auction Co., Ltd.
Unit A, Jia Hui International Plaza
325 Tian Yao Qiao Road, Xu Hui District
Shanghai,  200020 China
Telephone: +86 21 3363 2887
Fax: +86 21 3363 2886