Henan Xin Heng Feng Auction Co., Ltd.


  

Henan Xin Heng Feng Auction Co., Ltd.
Room 510, Unit B, Pu Fa International Financial Center
299 Jin Shui Road
Zhengzhou, Hunan 450000 China
Telephone: +86 371 6017 1058
Fax: +86 371 6017 1068

www.xinhengfeng.cn