Shanxi Yongle Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Yongle Auction Co., Ltd.
190 North Wen Yi Road
Zhong Lian Yi Hua Yuan, Unit B, Room 502
Xi An, Shaanxi 710054 China
Telephone: +86 29 8780 7061
Fax: +86 29 8780 7061

www.yonglepaimai.com