Shenzhen Huaxia Jingdian Auction Co., Ltd.


  

Shenzhen Huaxia Jingdian Auction Co., Ltd.
7008 Shen Nan Avenue, Fu Tian District
Yan Guan Gao Er Fu Building, Room 1610-12
Shenzhen, Guangdong,  518040 China
Telephone: +86 755 8302 2760
Fax: +86 755 8248 1820