Hubei Intergrity Auction Co., Ltd.


  

Hubei Intergrity Auction Co., Ltd.
2/F, Zhong Cheng Building
26 Tai Bei Yi Road, Jiang An District
Wuhan, Hubei 430015 China
Telephone: +86 27 8576 1821
Fax: +86 27 8571 9840

www.hbcxpm.com