Beijing Dongfang Langkun International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Dongfang Langkun International Auction Co., Ltd.
Room 1605, Long Tou Apartment
8 South Xin Yuan Xi Road, Chao Yang District
Beijing,  1000122 China
Telephone: +86 10 8735 9602
Fax: +86 10 8735 9602

www.dflkpm.com