Beijing Zijin Wanxiang International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Zijin Wanxiang International Auction Co., Ltd.
Beijing,  100055 China
Telephone: 86 i010j63371595

www.chinazjwx.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.