Beijing Kangtai Auction Co., Ltd.


  

Beijing Kangtai Auction Co., Ltd.
8 Xiao Wu Ji Road Jia, Chaoyang District
Beijing,  100122 China
Telephone: +86 010 8732 0962
Fax: +86 010 8731 9978

www.ktpm.com.cn