Anhui Huaxia Auction Co., Ltd.


  

Anhui Huaxia Auction Co., Ltd.
10/F, Wen Wang Building
535 Wang Jiangxi Road
Hefei, Anhui 230000 China
Telephone: +86 137 0551 9345 
Fax: +86 055 1287 2568