Huayi International Auctions Co., Ltd.


  

Huayi International Auctions Co., Ltd.
125 Dong Hu Road, Yue Xiu District
510100 Guangzhou, Guangdong, China
Telephone: +86 20 8730 6600
Fax: +86 20 8730 6611

www.gzguardian.com