Shanxi Gongzheng Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Gongzheng Auction Co., Ltd.
151 Jian Dong Street, North Yan Ta Road
Da Hua Garden, 12th Floor
Xi An, Shaanxi 710000 China
Telephone: +86 29 6867 8526
Fax: +86 29 6867 8526