Shanghai Hongsheng Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Hongsheng Auction Co., Ltd.
3/F, Huang Tu Building, 655 Fuzhou Road
Shanghai,  200001 China
Telephone: +86 021 6360 6021
Fax: +86 021 6360 6021