Beijing Huaxia Chuancheng International Auction Co., Ltd


  

Beijing Huaxia Chuancheng International Auction Co., Ltd
Guang Hua Chang An Building, Unit 1, Room 301
7 Jian Guo Men Nei Street, Dong Cheng District
Beijing,  100005 China
Telephone: +86 10 5911 1100 
Fax: +86 10 5911 1100

www.hxccpm.com