Shanxi Jinbao Auction Co., Ltd


  

Shanxi Jinbao Auction Co., Ltd
9 Fu Xi Street, Taiyuan, Shanxi province
Wang Fu Commercial Building, Unit A, 12-F
Taiyuan, Shanxi 030002 China
Telephone: +86 35 1522 8558 
Fax: +86 35 1522 8587

www.jbzart.net