Beijing Yinqianshan International Auction Co., Ltd


  

Beijing Yinqianshan International Auction Co., Ltd
Room 1510, Qing Yun Contemporary Building
43 North San Huan Xi Road, Haidian District
Beijing,  100086 China
Telephone: +86 10 6216 1055
Fax: +86 10 6216 1396

www.yinqianshan.com