Dongfang Qiushi Auction Co., Ltd.


  

Dongfang Qiushi Auction Co., Ltd.
Room 101, Unit C, 9 Qing Zhi Garden, Xuan Wu District
Beijing,  100054 China
Telephone: +86 10 8350 5606
Fax: +86 10 8350 5346

www.dongfangqiushibj.com