Beijing Hanjia Shengshi Auction Co., Ltd.


  

Beijing Hanjia Shengshi Auction Co., Ltd.
#23 A, Building no. 3
Yi Jing Jia Yuan, Hua Wei Li, Chao Yang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 8773 1538
Fax: +86 10 8773 1353