Jilin Fangzheng Auction Co., Ltd.


  

Jilin Fangzheng Auction Co., Ltd.
118 Jie Fang Zhong Road
Center of Real Estate Exchange, 6/F
Jilin, Jilin 132011 China
Telephone: +86 432 6507 9125
Fax: +86 432 6201 8848