Beijing Shiji Fukai International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Shiji Fukai International Auction Co., Ltd.
A18, 23 Huangsi Street, Xicheng District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 8223 2232
Fax: +86 10 8223 2232