Chengdu Shibijia Art Auction Co., Ltd.


  

Chengdu Shibijia Art Auction Co., Ltd.
No. 7 Qintai Road
Chengdu, Sichuan, China
Telephone: +86 028 8611 6609
Fax: +86 028 8611 6609

www.shibijia.com/