Fujian Provincial Auctioneer


  

Fujian Provincial Auctioneer
6/F, Jian Min Building, Dong Da Road
Fujian,  350001 China
Telephone: +86 591 8750 4758
Fax: +86 591 8767 3548

www.fjspm.net