XiLingYinShe Auction Co. Ltd.

  • Location
  • Room E, 6/F, Dong Fang Yin Zuo, 48 Dong Zhi Men Wai, Dong Cheng District
  • Beijing 100027
  • China
  • T: +86 10 8447 7279
  • F: +86 10 8447 6196