Kunst- & Auktionshaus W. G. HERR

Nov 22, 2014

Auktion 75

Nov 22, 2014

Auktion 75

May 24, 2014

Auktion 74

May 24, 2014

Auktion 74

Nov 23, 2013

Auktion 73

May 11, 2013

72. Auktion

Nov 24, 2012

71. Auktion

Jun 2, 2012

Auktion 70

Nov 19, 2011

Auktion 69

Apr 2, 2011

Auktion 68

Nov 20, 2010

Auktion 67

Apr 29, 2010

Auktion 66

Nov 23, 2009

Auktion 65

Mar 28, 2009

Auktion 64

Oct 28, 2006

Auktion 59

Mar 25, 2006

Auktion 58

Nov 5, 2005

Auktion 57