Zvi Tolkovsky (Israeli, )

untitled by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Untitled, 1969

Tiroche

abstract figures by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Abstract figures

Tiroche