Zvi Tolkovsky (Israeli, born )

untitled by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Untitled, 1972

lead by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Lead, 1975

houses by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Houses

figure by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Figure, 1968

untitled by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Untitled

untitled by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Untitled, 1969

abstract figures by zvi tolkovsky

Zvi Tolkovsky

Abstract figures