Zsolnay (Hungarian, established )

vase by zsolnay

Zsolnay

Vase, 1918

vase by zsolnay

Zsolnay

Vase, 1900

vase by zsolnay

Zsolnay

Vase, 1905

bowl by zsolnay

Zsolnay

Bowl, 1900