Zong Qixiang and Xu Linlu (Chinese)

lotus and goose by zong qixiang and xu linlu

Zong Qixiang and Xu Linlu

Lotus and goose