Zong Jingfeng and Xu Zhen (Chinese)

玉真写经图 by zong jingfeng and xu zhen

Zong Jingfeng and Xu Zhen

玉真写经图, 1945