Zhu Qizhan and Qi Liangzhi (Chinese)

稚趣 by zhu qizhan and qi liangzhi

Zhu Qizhan and Qi Liangzhi

稚趣, 1982