Zhu Menglu, Xu Gu, Qian Hui An and Xiang Jieshi (Chinese)

秋趣图 (flower) (+ calligraphy in regular script, verso) by zhu menglu, xu gu, qian hui an and xiang jieshi

Zhu Menglu, Xu Gu, Qian Hui An and Xiang Jieshi

秋趣图 (Flower) (+ Calligraphy in regular script, verso)

flower (+ calligraphy in regular script, verso) by zhu menglu, xu gu, qian hui an and xiang jieshi

Zhu Menglu, Xu Gu, Qian Hui An and Xiang Jieshi

Flower (+ Calligraphy in regular script, verso)