flower in autumn by zhu cheng and ren bonian

Zhu Cheng and Ren Bonian

Flower in autumn, 1872