Zhou Zuoren and Xiao Shufang (Chinese)

calligraphy by zhou zuoren and xiao shufang

Zhou Zuoren and Xiao Shufang

Calligraphy, 1977