Zhou Xiangpu (Chinese, 1978)

矾红描金 八蛮进宝图 瓶 by zhou xiangpu

Attributed to Zhou Xiangpu

矾红描金 八蛮进宝图 瓶