Zhou Qianqiu and Liang Jieying (Chinese)

flowers and birds by zhou qianqiu and liang jieying

Zhou Qianqiu and Liang Jieying

Flowers and birds, 1947