Zheng Zhao (Chinese, 1948)

洗象图 by zheng zhao

Zheng Zhao

洗象图