Zheng Wuchang and Xiao Tui (Chinese)

landscape (+ calligraphy, verso) by zheng wuchang and xiao tui

Zheng Wuchang and Xiao Tui

Landscape (+ Calligraphy, verso), 1949