Zheng Wuchang and Meng Hui (Chinese)

landscape calligraphy by zheng wuchang and meng hui

Zheng Wuchang and Meng Hui

Landscape calligraphy, 1939