Zheng Wuchang and Deng Bangshu

landscape and running script calligraphy by zheng wuchang and deng bangshu

Zheng Wuchang and Deng Bangshu

Landscape and running script calligraphy, 1936