海恋 by zheng shuang

Zheng Shuang

海恋, 1979

小猫嘎嘎 by zheng shuang

Zheng Shuang

小猫嘎嘎

后院 by zheng shuang

Zheng Shuang

后院, 1999

柿子 by zheng shuang

Zheng Shuang

柿子, 1994