一瓶干花 by zheng shuang

Zheng Shuang

一瓶干花, 2004

海恋 by zheng shuang

Zheng Shuang

海恋, 1979

小猫嘎嘎 by zheng shuang

Zheng Shuang

小猫嘎嘎

后院 by zheng shuang

Zheng Shuang

后院, 1999

柿子 by zheng shuang

Zheng Shuang

柿子, 1994