Zheng Jibin, Zhu Liangcai and Xu Xingmin (Chinese)

painting and calligraphy by zheng jibin, zhu liangcai and xu xingmin

Zheng Jibin, Zhu Liangcai and Xu Xingmin

Painting and calligraphy, 1929