Zheng Jibin, Zhu Liangcai and Xu Xingmin (Chinese)

painting and calligraphy by zheng jibin, zhu liangcai and xu xingmin

Zheng Jibin, Zhu Liangcai and Xu Xingmin

Painting and calligraphy, 1929

Tiancheng Auction Co., Ltd.